Nazad
18.04.2022

Pravila nagradnog takmičenja „Slatki Menaž paket za Blic“

Organizator

Privredno društvo „Atlantic Štark“ doo Beograd, ul. Bulevar Peka Dapčevića 29, 11 000 Beograd, (u daljem tekstu: Organizator), organizuje nagradno takmičenje pod nazivom “ Slatki Menaž paket za Blic ”.

Predmet ovog nagradnog konkursa je kreiranje profila na Volim poslastice aplikaciji u kome će 20 najbrže kreiranih profila dobili slatki paket sa Menaž čokoladom.

Opis konkursa

Nagradno takmičenje traje jedan dan – 23. april 2022. godine. Nagradno takmičenje se organizuje na Bliczena.rs portalu u okviru PR texta a primenjuje se na Volim poslastice platformi – https://volimposlastice.rs/ za sva punoletna lica Republike Srbije koji imaju svoj lični nalog na Volim poslastice platformi i ujedno Instagram profil i koji „prate“ Instagram stranicu Menaž čokolada – https://www.instagram.com/menazcokolada/ i Facebook stranicu: https://www.facebook.com/MenazCokolada (u daljem tekstu: Učesnik). Učesnik učestvuje utakmičenju za konkretan period tako što kreira profil na Volim poslastice aplikaciji i ujedno prati Instagram profil https://www.instagram.com/menazcokolada/ tj. Facebook https://www.facebook.com/MenazCokolada

Učesnici mogu biti izabrani kao dobitnici samo ukoliko su kreirali profil na Volim poslastice platformi 23. aprila 2022. godine uz gore navede uslove.

Tokom trajanja takmičenja biće izabrano prvih 20 (dvadeset) dobitnika koji su najbrže otvorili profil na Volim poslastice aplikaciji i koji osvajaju nagrade – slatki paket sa Menaž čokoladom. Trajanje takmičenja je jedan (1) dan – 23. april 2022 , kada se proglašavaju pobednici.

Nagrade:

20 (dvadeset) najbržih Učesnika osvaja slatki paket proizvoda koji sadrži:

1x Menaž 100 grama

1x Menaž 200 grama

1x Menaž beli čoko dugmići od 120 grama

1x Menaž crni čoko dugmići od 120 grama

1x pakovanje Piškota

1x pakovanje Avala keksa

1x pakovanje Petit Beurre keksa

Uslovi i ograničenja

Uslov za učešće u takmičenju jeste otvaranje profila na Volim poslastice aplikaciji 23. aprila 2022.godine. Učesnik takmičenja može biti izabran kao dobitnik samo ako je kreirao profil 23. aprila 2022.godine i ujedno prati Instagram i Facebook stanicu Menaž čokolade i ispunio sve gore navedene uslove.

Pravo na učešće u nagradnom takmičenju nemaju lica zaposlena kod organizatora, kao ni uži članovi njihovih porodica, niti lica koja su na bilo koji način uključena u priređivanje takmičenja.

Organizator zadržava pravo da ne objavi svaki profil ukoliko isti ne zadovoljava uslove takmičenja navedene u ovim pravilima, kao ni profile koji sadrže neprimerene tekstove i neprikladne fotografije.

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko dođe do prekida takmičenja usled uticaja više sile koju nije mogao sprečiti.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog takmičenja, a koja se na taj način od strane učesnika ili trećih lica nanese bilo drugim učesnicima takmičenja, bilo trećim licima.

Pobednici takmičenja i nagrade:

Nakon završetka takmičenja, stručni žiri Ogranizatora izabraće prvih 20 (dvadeset) učesnika koji su najbrže otvorili profil na Volim poslastice aplikaciji 23. aprila 2022. godine.

Kriterijum odabira je:

Ispunjeni uslovi učešća i brzina otvaranja profila;

Po odabiru pobedničkih profila, Organizator će kontaktirati dobitnike putem emaila koji su Učesnici ostavili prilikom kreiranja profila na Volim poslastice aplikaciji kako bi se dogovorili oko dostavljanja i uručenja nagrade.

Saglasnost za korišćenje ličnog dobra

Učesnik takmičenja daje izričitu saglasnost za korišćenje svog ličnog dobra (ličnih podataka, odnosno ličnog imena), zapisu lika – postavljenoj fotografiji, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. Učesnik takmičenja, u slučaju zapisa lika trećeg lica, ukoliko se može prepoznati identitet tog lica, garantuje da poseduje izričitu saglasnost tog lica za korišćenje njegovog ličnog dobra (lika) na postavljenoj fotografiji, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. U tom slučaju Organizatoru se ustupa pravo na lično dobro, bez posebne naknade, te Organizator ne snosi odgovornost za eventualnu naknadu štete po osnovu korišćenja ličnog dobra i/ili zadržava regresno pravo prema učesniku takmičenja u slučaju povrede bilo čijeg prava na lično dobro.

Autorska prava na fotografijama ili snimcima

Učesnik takmičenja mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava kako na recepturi proizvoda (receptu), tako i na postavljenoj fotografiji.

Učestvovanjem u ovom Takmičenju, pobednik takmičenja izričito izjavljuje da, bez posebne naknade, isključivo organizatoru prenosi predmetno, prostorno i vremenski neograničeno, sva autorska imovinska prava na fotografijama objavljenim povodom ovog takmičenja.

Učesnik garantuje da postavljenom fotografijom u celosti ne povređuje autorska i druga prava trećeg lica. Ako dođe do povrede prava intelektualne svojine ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za povredu snosi Učesnik koji je postavio fotografiju.

Organizator može neograničeno preneti stečena autorska prava na treća lica, sa čime se pobednik izričito slaže. Pobednik izričito izjavljuje da je jedini vlasnik svih autorskih prava na receptu i fotografiji i garantuje da autorsko delo koje je predmet ovog ugovora ne sadrži prava trećih lica, autorska prava ili bilo koji drugi naslov.

Učesnici takmičenja su saglasni da se o njima ili korišćenjem njihovih objavljenih fotografija i snimaka može sačiniti video, audio, fotografski i/ili filmski zapis, te da takav video, audio, fotografski, filmski odnosno drugi zapis Organizator i/ili agencija mogu u celosti ili u delovima koristiti, javno emitovati, javno prikazivati, bez obzira na vrstu medija i broj emitovanja i bez ikakvog vremenskog, teritorijalnog ili drugog ograničenja, kao i da takav zapis mogu prerađivati, modifikovati, uklapati ili na drugi način menjati; odnosno na drugi način koristiti za potrebe preporuke proizvoda i usluga Organizatora odnosno za njegovo oglašavanje, bez bilo kakve posebne naknadne saglasnosti autora, dodatnih davanja, plaćanja i/ili protivusluge, uz obavezu poštovanja moralnih prava autora i važećih zakonskih propisa.

Na poziv Organizatora, učesnici će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

Zaštita ličnih podataka i pravo organizatora na objavljivanje podataka o dobitnicima

Učestvovanjem u ovom nagradnom takmičenju učesnici u celosti prihvataju ova Pravila, pristaju da Organizator prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti navedene u ovim Pravilima, te potvrđuju da su u poznati sa svrhom korišćenja njihovih ličnih podataka i postupanja sa istim.

Učesnik koji je učestvovanjem u ovom takmičenju dao punovažan pristanak na obradu podataka može opozvati taj pristanak u svakom trenutku, pismeno ili usmeno na zapisnik kod Organizatora.

Učestvovanjem u ovom takmičenju učesnici su saglasni i daju dozvolu da, ukoliko postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u štampanom, zvučnom, video materijalu njegove lične podatke ime, prezime, pitanje i druge podatke koje učesnik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradnog takmičenja, kako prilikom objave dobitnika i dodele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka, digitalnih objava ili sličnih materijala vezanih za takmičenje. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

Organizator će sa svim podacima o ličnosti koje će prikupljati i obrađivati u toku ovog nagradnog takmičenja postupati s posebnom pažnjom, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih relevantnih propisa. Organizator, kao rukovalac zbirke ličnih podataka učesnika takmičenja, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka isključivo u svrhu sprovođenja takmičenja i promotivne svrhe Organizatora, u skladu sa ovim Pravilima. Prilikom prijave ili naknadno u toku trajanja takmičenja, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korišćenje obveznih podataka i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu ličnih podataka i personalizirani pristup učesniku, korišćenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne lične podatke za korišćenje i obradu u tačno navedene te druge svrhe.

Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora. Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran blagovremeno obavestiti Organizatora o njihovoj promeni.

Učesnici imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Organizator ili zatražiti ispravak istih, mogu tražiti prestanak korišćenja ili brisanje svojih ličnih podataka u sve ili samo neke svrhe (osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada lični podaci više ne omogućuju identifikaciju), odnosno i prenos podataka pod zakonskim uslovima ili izvršiti odjavu primanja informativnih i promotivnih materijala Organizatora.

Učesnik takođe može i uložiti prigovor na korišćenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe direktnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora ili prema uputstvima na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi lični podaci će biti zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu sa važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka. Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu ličnih podataka te ostvarivanju svojih prava učesnik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

Isporuka poklon paketa

Organizator će pobednicima dostaviti poklon pakete, najkasnije u toku 30 dana nakon što je stupio u kontakt sa pobednicima.

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne može da stupi u kontakt sa učesnicima čiji su recepti odabrani kao pobednički u roku određenom u ovim pravilima.

Ostale odredbe

Učesnik takmičenja, dobitnik poklona, ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa poklonima. Sve eventualne poreze u ime i za račun dobitnika poklona snosi Organizator.

Organizator nagradnog takmičenja zadržava pravo na dopune i izmene ovih uslova i obavezuje se da će svaku njihovu izmenu ili dopunu objaviti na internet stranici www.menaz.rs .

Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi sa nagradnim takmičenjima i pravilima, povezanih sa njim, konačna je i važi za sve učesnike.

U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova pravila se smatraju primarnim u odnosu na sva eventualna druga obaveštenja, bilo u štampanom, elektronskom ili bilo kakvom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila daje isključivo Organizator.

Organizator zadržava pravo na promenu ovih Pravila, na prekid nagradnog takmičenja ili potpuno zaustavljanje nagradnog takmičenja, ako to nalažu pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promenama Organizator će obavestiti učesnike obaveštenjem na internet stranici www.menaz.rs.

U Beogradu, 15.04.2022. godine za Atlantic Štark doo Beograd Marko Njavro, direktor