Nazad
10.01.2023

Pravila konkursa „Menaž praznično nagrađivanje“

Organizator

Privredno društvo „Atlantic Štark doo Beograd“, ul. Bulevar Peka Dapčevića 29, 11 000 Beograd, (u daljem tekstu: Organizator), organizuje konkurs pod nazivom “ Štark nagrađivanje”.

Predmet ovog konkursa je povećanje broja pratilaca na Štark Instagram stranici uz dodatni engagement kroz odgovor na kreativno pitanje.

Opis konkursa

Konkurs traje od 09. januara do 15. januara 2023. godine.

Konkurs se organizuje na Štark Instagram stranici -za sva punoletna lica Republike Srbije čiji je Instagram profil podešen kao „public“ (javan) i koji „prate“ Instagram stranicu Štark poslastice – https://www.instagram.com/stark_poslastice/ (u daljem tekstu: Učesnik).

Učesnik učestvuje u Konkursu sa svojim komentarom na zadatu temu za konkretan period tako što u komentar sekciji ostavi svoj odgovor na postavljeno pitanje.

Učesnici mogu biti izabrani kao dobitnici samo ukoliko su ispunili sve uslove konkursa – imaju otključan Instagram profil i zapratili su Štark Instagram profil.

Trajanje konkursa je 7 (sedam) dana, počev od 09. januara do 15. januara 2022. Pobednici će biti proglašeni 16. januara.

Tokom trajanja konkursa biće izabrano 30 (trideset) dobitnika na Instagram stranici https://www.instagram.com/stark_poslastice/ koji osvajaju iste nagrade.

Nagrada je Štark paket sa Štarkovim proizvodima (Integralni keksići, Napolitanke, Preliveni Keksići).

Uslovi i ograničenja

Uslov za učešće u konkursu jeste praćenje Štark Instagram profila, kao i to da je Instagram profil dobitnika otključan. Učesnik konkursa može biti izabran kao dobitnik samo ako je ispunio sve gore navedene uslove.

Pravo učešća imaju sva punoletna lica, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Pravo na učešće u konkursu nemaju lica zaposlena kod organizatora, kao ni uži članovi njihovih porodica, niti lica koja su na bilo koji način uključena u priređivanje konkursa.

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko dođe do prekida konkursa usled uticaja više sile koju nije mogao sprečiti.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog konkursa, a koja se na taj način od strane učesnika ili trećih lica nanese bilo drugim učesnicima konkursa, bilo trećim licima.

Pobednički recepti i nagrade

Nakon završetka konkursa, stručni žiri Ogranizatora izabraće ukupno trideset (30) dobitnika nagrada.

Kriterijum odabira je:

Ispunjeni uslovi učešća;

Originalnost i kreativnost komentara na zadatu temu;

Po odabiru pobedničkih komentara, Organizator će kontaktirati dobitnike putem direktne poruke sa Instagram profila Štark – https://www.instagram.com/stark_poslastice/ .

Saglasnost za korišćenje ličnog dobra

Učesnik konkursa daje izričitu saglasnost za korišćenje svog ličnog dobra (ličnih podataka, odnosno ličnog imena), zapisu lika – postavljenoj fotografiji, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. Učesnik konkursa, u slučaju zapisa lika trećeg lica, ukoliko se može prepoznati identitet tog lica, garantuje da poseduje izričitu saglasnost tog lica za korišćenje njegovog ličnog dobra (lika) na postavljenoj fotografiji, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. U tom slučaju Organizatoru se ustupa pravo na lično dobro, bez posebne naknade, te Organizator ne snosi odgovornost za eventualnu naknadu štete po osnovu korišćenja ličnog dobra i/ili zadržava regresno pravo prema učesniku konkursa u slučaju povrede bilo čijeg prava na lično dobro.

Zaštita ličnih podataka i pravo organizatora na objavljivanje podataka o dobitnicima

Učestvovanjem u ovom nagradnom konkursu učesnici u celosti prihvataju ova Pravila, pristaju da Organizator prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti navedene u ovim Pravilima, te potvrđuju da su u poznati sa svrhom korišćenja njihovih ličnih podataka i postupanja sa istim.

Učesnik koji je učestvovanjem u ovom konkursu dao punovažan pristanak na obradu podataka može opozvati taj pristanak u svakom trenutku, pismeno ili usmeno na zapisnik kod Organizatora.

Učestvovanjem u ovom konkursu učesnici su saglasni i daju dozvolu da, ukoliko postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u štampanom, zvučnom, video materijalu njegove lične podatke ime, prezime, pitanje i druge podatke koje učesnik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradnog konkursa, kako prilikom objave dobitnika i dodele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka, digitalnih objava ili sličnih materijala vezanih za konkurs. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

Organizator će sa svim podacima o ličnosti koje će prikupljati i obrađivati u toku ovog nagradnog konkursa postupati s posebnom pažnjom, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih relevantnih propisa. Organizator, kao rukovalac zbirke ličnih podataka učesnika konkursa, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka isključivo u svrhu sprovođenja konkursa i promotivne svrhe Organizatora, u skladu sa ovim Pravilima. Prilikom prijave ili naknadno u toku trajanja konkursa, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korišćenje obveznih podataka i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu ličnih podataka i personalizirani pristup učesniku, korišćenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne lične podatke za korišćenje i obradu u tačno navedene te druge svrhe.

Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora. Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran blagovremeno obavestiti Organizatora o njihovoj promeni.

Učesnici imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Organizator ili zatražiti ispravak istih, mogu tražiti prestanak korišćenja ili brisanje svojih ličnih podataka u sve ili samo neke svrhe (osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada lični podaci više ne omogućuju identifikaciju), odnosno i prenos podataka pod zakonskim uslovima ili izvršiti odjavu primanja informativnih i promotivnih materijala Organizatora.

Učesnik takođe može i uložiti prigovor na korišćenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe direktnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora ili prema uputstvima na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi lični podaci će biti zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu sa važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka. Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu ličnih podataka te ostvarivanju svojih prava učesnik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

Isporuka poklon paketa

Organizator će pobednicima dostaviti poklon pakete, najkasnije u toku 60 dana nakon što je stupio u kontakt sa pobednicima.

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne može da stupi u kontakt sa učesnicima čiji su recepti odabrani kao pobednički u roku određenom u ovim pravilima.

Ostale odredbe

Učesnik konkursa, dobitnik poklona, ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa poklonima. Sve eventualne poreze u ime i za račun dobitnika poklona snosi Organizator.

Organizator nagradnog konkursa zadržava pravo na dopune i izmene ovih uslova i obavezuje se da će svaku njihovu izmenu ili dopunu objaviti na internet stranici https://stark.rs/ .

Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi sa nagradnim konkursom i pravilima, povezanih sa njim, konačna je i važi za sve učesnike.

U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova pravila se smatraju primarnim u odnosu na sva eventualna druga obaveštenja, bilo u štampanom, elektronskom ili bilo kakvom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila daje isključivo Organizator.

Organizator zadržava pravo na promenu ovih Pravila, na prekid nagradnog konkursa ili potpuno zaustavljanje nagradnog konkursa, ako to nalažu pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promenama Organizator će obavestiti učesnike obaveštenjem na internet stranici https://stark.rs/ . U Beogradu, 09.12.2022. godine za Atlantic Štark doo Beograd, Mate Štetić, direktor.