Menu

VEST

Pravila konkursa “Poslastice koje osvajaju”

Organizator

Privredno društvo „Atlantic Štark doo Beograd“, ul. Bulevar Peka Dapčevića 29, 11 000 Beograd, (u daljem tekstu: Organizator), organizuje konkurs pod nazivom “Poslastice koje osvajaju”.
Predmet ovog konkursa je izbor najboljih recepata za dekoraciju poslastica koje sadrže Menaž čokoladu od 100g ili 200g.

Opis konkursa

Konkurs traje od 01. oktobra do 14. decembra 2020. godine.

Konkurs se organizuje za sve posetioce sajta www.menaz.rs koji za vreme trajanja konkursa ispune formular za slanje recepta i prihvate prava i obaveze iz ovih pravila.

Pri popunjavanju formulara recepta učesnici su dužni da unesu email adresu, korisničko ime, naziv recepta, sastojke, pri čemu je obavezan sastojak i Menaž čokolada, tekst za pripremu, opis dekoracije i fotografiju poslastice. Uslov za učešće jeste i prihvatanje ovih pravila konkursa.
Korisnik bira kategoriju recepata (torte, keksi, kolači) u okviru koje učestvuje sa svojim receptom na zadatu temu za konkretan period. Učesnici mogu biti izabrani kao dobitnici samo ukoliko su poslali i fotografiju i opis dekoracije.

Trajanje konkursa je 10 nedelja, počev od 01. oktobra do 14. decembra 2020. godine.

Tokom trajanja konkursa teme se smenjuju na nedeljnom nivou i to :

Dečije torte inspirisane bajkama
Najlepše dekoracije slavskih kolača i torti
Dekoracije ispirisane životinjama
Luda dekoracija mafina/cake pops/cupcakes
Ispisi na tortama
Tradicionalni kolači sa novim izgledom
Cvetna dekoracija kolača i torti
Najčokoladnije dekoracije torti
Dekoracija kolača
Dekoracija novogodišnje torte
Tokom trajanja konkursa, svake nedelje biće izabrano po 3 dobitnika, koji će biti rangirani na prvom, drugom i trećem mestu.

Nagrade su:

1 mesto: 1 (jedan) Delimano mikser;
2. mesto: 1 (jedan) Menaž pleh;
3. mesto: 1 (jedan) Menaž paket proizvoda (10 Menaž čokolada od 100 gr i 10 Menaž čokolada od 200 gr).

Uslovi i ograničenja

Uslov za učešće u konkursu jeste slanje recepta za pripremu torti koje sadrže Menaž čokoladu od 100g ili 200g, koji podrazumeva spisak sastojaka i postupak pripreme, zatim opisa dekoracije i fotografije, kao i prihvatanje prava i obaveza iz ovih Pravila.

Potrebno je da korisnik izabere kategorijiu u okviru koje učestvuje sa svojim receptom. Učesnik konkursa može biti izabran kao dobitnik samo ako je poslao fotografiju i opis dekoracije.

Učesnik konkursa odgovaran je za autentičnost poslatog recepta.

Organizator ne snosi odgovornost za štetu nastalu plagiranjem recepta odnosno povredom bilo čijeg prava intelektualne svojine učinjenog od strane učesnika u konkursu.

Pravo učešća imaju sva lica, posetioci sajta, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Pravo na učešće u konkursu nemaju lica zaposlena kod organizatora, kao ni uži članovi njihovih porodica, niti lica koja su na bilo koji način uključena u priređivanje konkursa.

Organizator zadržava pravo da ne objavi svaki recept ukoliko isti ne zadovoljava uslove konkursa navedene u ovim pravilima, kao ni recepte koji sadrže neprimerene tekstove i neprikladne fotografije.

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko dođe do prekida konkursa usled uticaja više sile koju nije mogao sprečiti.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog konkursa, a koja se na taj način od strane učesnika ili trećih lica nanese bilo drugim učesnicima konkursa, bilo trećim licima. Pobednički recepti i nagrade

Svake nedelje tokom trajanja konkursa, stručni žiri Ogranizatora izabraće ukupno 3 dobitnika nagrada (ukupno 30 dobitnika tokom 10 nedelja).

Kriterijum odabira je:

Ispunjeni uslovi učešća;
Originalnost i kreativnost dekoracije;
Odgovarajuća dekoracija na zadatu temu;

Nagrade za pobedničke recepte čine:

1 mesto: 1 (jedan) Delimano mikser;
2. mesto: 1 (jedan) Menaž pleh;
3. mesto: 1 (jedan) Menaž paket proizvoda (10 Menaž čokolada od 100 gr i 10 Menaž čokolada od 200 gr).

Pobednički recepti biće izvučeni svakog utorka za vreme trajanja konkursa i biće objavljen na sajtu www.menaz.rs.

Po odabiru pobedničkih recepata, Organizator će kontaktirati dobitnike putem e-maila, kako bi se dogovorili oko dostavljanja i uručenja nagrade.Saglasnost za korišćenje ličnog dobra

Učesnik konkursa daje izričitu saglasnost za korišćenje svog ličnog dobra (ličnih podataka, odnosno ličnog imena), zapisu lika – postavljenoj fotografiji, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. Učesnik konkursa, u slučaju zapisa lika trećeg lica, ukoliko se može prepoznati identitet tog lica, garantuje da poseduje izričitu saglasnost tog lica za korišćenje njegovog ličnog dobra (lika) na postavljenoj fotografiji, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. U tom slučaju Organizatoru se ustupa pravo na lično dobro, bez posebne naknade, te Organizator ne snosi odgovornost za eventualnu naknadu štete po osnovu korišćenja ličnog dobra i/ili zadržava regresno pravo prema učesniku konkursa u slučaju povrede bilo čijeg prava na lično dobro.

Autorska prava na recepturi, fotografijama ili snimcima

Učesnik konkursa mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava kako na recepturi proizvoda (receptu), tako i na postavljenoj fotografiji i/ili video snimku.

Učestvovanjem u ovom konkursu, pobednik konkursa izričito izjavljuje da, bez posebne naknade, isključivo organizatoru prenosi predmetno, prostorno i vremenski neograničeno, sva autorska imovinska prava na receptu, kao i na fotografijama/snimcima objavljenim povodom ovog konkursa.

Učesnik garantuje da dostavljenom recepturom i postavljenom fotografijom/video snimkom u celosti ne povređuje autorska i druga prava trećeg lica. Ako dođe do povrede prava intelektualne svojine ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za povredu snosi Učesnik koji je postavio fotografiju.

Organizator može neograničeno preneti stečena autorska prava na treća lica, sa čime se pobednik izričito slaže. Pobednik izričito izjavljuje da je jedini vlasnik svih autorskih prava na receptu, fotografiji/video snimku i garantuje da autorsko delo koje je predmet ovog ugovora ne sadrži prava trećih lica, autorska prava ili bilo koji drugi naslov.

Učesnici konkursa su saglasni da se o njima ili korišćenjem njihovih objavljenih fotografija i snimaka može sačiniti video, audio, fotografski i/ili filmski zapis, te da takav video, audio, fotografski, filmski odnosno drugi zapis Organizator i/ili agencija mogu u celosti ili u delovima koristiti, javno emitovati, javno prikazivati, bez obzira na vrstu medija i broj emitovanja i bez ikakvog vremenskog, teritorijalnog ili drugog ograničenja, kao i da takav zapis mogu prerađivati, modifikovati, uklapati ili na drugi način menjati; odnosno na drugi način koristiti za potrebe preporuke proizvoda i usluga Organizatora odnosno za njegovo oglašavanje, bez bilo kakve posebne naknadne saglasnosti autora, dodatnih davanja, plaćanja i/ili protivusluge, uz obavezu poštovanja moralnih prava autora i važećih zakonskih propisa.

Na poziv Organizatora, učesnici će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

Zaštita ličnih podataka i pravo organizatora na objavljivanje podataka o dobitnicima

Učestvovanjem u ovom nagradnom konkursu učesnici u celosti prihvataju ova Pravila, pristaju da Organizator prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti navedene u ovim Pravilima, te potvrđuju da su u poznati sa svrhom korišćenja njihovih ličnih podataka i postupanja sa istim.

Učesnik koji je učestvovanjem u ovom konkursu dao punovažan pristanak na obradu podataka može opozvati taj pristanak u svakom trenutku, pismeno ili usmeno na zapisnik kod Organizatora.

Učestvovanjem u ovom konkursu učesnici su saglasni i daju dozvolu da, ukoliko postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u štampanom, zvučnom, video materijalu njegove lične podatke ime, prezime, pitanje i druge podatke koje učesnik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradnog konkursa, kako prilikom objave dobitnika i dodele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka, digitalnih objava ili sličnih materijala vezanih za konkurs. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

Organizator će sa svim podacima o ličnosti koje će prikupljati i obrađivati u toku ovog nagradnog konkursa postupati s posebnom pažnjom, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih relevantnih propisa. Organizator, kao rukovalac zbirke ličnih podataka učesnika konkursa, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka isključivo u svrhu sprovođenja konkursa i promotivne svrhe Organizatora, u skladu sa ovim Pravilima. Prilikom prijave ili naknadno u toku trajanja konkursa, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korišćenje obveznih podataka i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu ličnih podataka i personalizirani pristup učesniku, korišćenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne lične podatke za korišćenje i obradu u tačno navedene te druge svrhe.

Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora. Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran blagovremeno obavestiti Organizatora o njihovoj promeni.

Učesnici imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Organizator ili zatražiti ispravak istih, mogu tražiti prestanak korišćenja ili brisanje svojih ličnih podataka u sve ili samo neke svrhe (osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada lični podaci više ne omogućuju identifikaciju), odnosno i prenos podataka pod zakonskim uslovima ili izvršiti odjavu primanja informativnih i promotivnih materijala Organizatora.

Učesnik takođe može i uložiti prigovor na korišćenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe direktnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora ili prema uputstvima na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi lični podaci će biti zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu sa važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka. Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu ličnih podataka te ostvarivanju svojih prava učesnik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

Isporuka poklon paketa

Organizator će pobednicima dostaviti poklon pakete, najkasnije u toku 30 dana nakon što je stupio u kontakt sa pobednicima.

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne može da stupi u kontakt sa učesnicima čiji su recepti odabrani kao pobednički u roku određenom u ovim pravilima.

Ostale odredbe

Učesnik konkursa, dobitnik poklona, ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa poklonima. Sve eventualne poreze u ime i za račun dobitnika poklona snosi Organizator.

Organizator nagradnog konkursa zadržava pravo na dopune i izmene ovih uslova i obavezuje se da će svaku njihovu izmenu ili dopunu objaviti na internet stranici www.menaz.rs .

Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi sa nagradnim konkursom i pravilima, povezanih sa njim, konačna je i važi za sve učesnike.

U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova pravila se smatraju primarnim u odnosu na sva eventualna druga obaveštenja, bilo u štampanom, elektronskom ili bilo kakvom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila daje isključivo Organizator.

Organizator zadržava pravo na promenu ovih Pravila, na prekid nagradnog konkursa ili potpuno zaustavljanje nagradnog konkursa, ako to nalažu pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promenama Organizator će obavestiti učesnike obaveštenjem na internet stranici www.menaz.rs.U Beogradu, 23.09.2020. godine za Atlantic Štark doo Beograd
Marko Njavro, direktor