Menu

VEST

PRAVILA MENAŽ PROGRAMA LOJALNOSTI

ORGANIZATOR I TRAJANJE
Organizator programa lojalnosti "ŠTARK SLATKI RECEPT ZA JOŠ SLAĐI POKLON" (u daljem tekstu: program) je Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 29 u saradnji sa Mercator lancem prodajnih objekata. Program traje u periodu od 18.01.2021. godine do 21.02.2021. godine i organizuje se, u svim RODA i IDEA objektima, na teritoriji Republike Srbije.
Pravila će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici organizatora www.menaz.rs

MEHANIZAM UČESTVOVANJA
Mogućnost učestvovanja u programu ostvaruje se kupovinom minimum jednog od sledećih proizvoda: Menaž 200g, Piškote 210g, Petit Buerre 510g isključivo u Roda i IDEA objektima na teritoriji Republike Srbije, za vreme trajanja Programa, od 18.01.2021. godine do 21.01.2021. godine . Za realizovanu kupovinu navedenih proizvoda potrebno je sačuvati fiskalni račun.
Pri kupovini bilo kojeg navedenog proizvoda, od prodavaca na kasi, svaki učesnik dobija jednu nalepnicu za jedan kupljeni proizvod koji učestvuje u Programu, koju je potrebno zalepiti na talon koji će dobiti uz nalepnicu. Kako bi se ostvario uslov za osvajanje poklona, potrebno je da na jednom talonu bude zalepljeno 15 nalepnica na polja koja su predviđena za lepljenje.
Kako bi dobio poklon, Učesnik koji zalepi 15 nalepnica na jedan talon, poziva Kontakt centar priređivača besplatnim pozivom na broj telefona 0800 200 003 (radnim danima, ponedeljak-petak od 8h do 16h), za vreme trajanja programa lojalnosti. Kontakt centar priređivača će prilikom poziva Učesniku dati instrukcije kako da pošalje fotografisan popunjen talon i fiskalne račune kao dokaz o ostvarenom uslovu za dobijanje poklona. Učesnicima koji organizatoru dostave dokaz o ispunjenosti uslova za dobijanje poklona, Organizator će poslati poklon na kućnu adresu Učesnika na osnovu podataka koje će Učesnik ostaviti kontakt centru priređivača kao validne, a to su: ime, prezime, kontakt telefon, adresa stanovanja i broj, mesto stanovanja. Organizator će prilikom davanja instrukcija o slanju dokaza o ispunjenosti uslova za dobijanje poklona, istovremeno upozoriti učesnika da je dužan da prilikom uručenja poklona isporučiocu poklona preda popunjen talon i fiskalne račune.
Ukoliko učesnik iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti da preda talon i/ili fiskalne račune, neće ostvariti pravo na poklon.

FOND POKLONA I PREUZIMANJE
Fond poklona: Delimano mixer 325 kom Preuzimanje poklona se vrši isključivo uz talon popunjen sa 15 Štark nalepnica i fiskalnim računima koji se prikazuju kao dokaz ispunjenja uslova i predaju zajedno sa talonom. Učesnici Programa ne mogu da zahtevaju poklone u većim količinama ili drugačije poklone od onih koji su a definisani u ovim Pravilima od strane Organizatora. Informacije u vezi sa programom mogu se dobiti besplatnim pozivom kontakt centra organizatora, radnim danima, ponedeljak-petak od 8h do 16h na sledeći broj: 0800 200 003 kao i na internet stranici organizatora www.menaz.rs

ŽALBE I REKLAMACIJE
Sve žalbe i reklamacije rešava Organizator Programa. U slučaju osnovanih žalbi organizator se obavezuje da ih u što kraćem roku otkloni i o tome obavesti učesnike.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA
Učesnici Programa se izričito saglašavaju da Organizator koristi njihove lične podatke, koje su učesnici saopštili organizatoru u okviru učešća u Programu, za potrebe ovog Programa i dostavljanja poklona..
U periodu upravljanja ličnim podacima učesnik ima mogućnost uvida i ažuriranja podataka u bazi podataka, kao i da zahteva brisanje ličnih podataka, slanjem zahteva na e-mail [email protected] ili [email protected] Učesnik je upoznat i izričito se slaže da Organizator može pojedine radnje u vezi sa obradom dobijenih ličnih podataka poveriti Agenciji, odnosno drugom ugovornom obrađivaču. Ugovorni obrađivač može da obrađuje lične podatke samo u granicama ovlašćenja, u skladu sa definisanim namenama.
Prilikom dostavljanja ličnih podataka, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korišćenje datih obaveznih ličnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu ličnih podataka i personalni pristup učesniku, korišćenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne lične podatke za korišćenje i obradu u tačno navedene te druge svrhe. Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kom trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora.

POREZI
Učesnik, dobitnik poklona, ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa poklonima. Sve eventualne poreze u ime i za račun dobitnika poklona snosi Organizator.

U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i učesnika programa nadležan je sud u Beogradu.

MOGUĆNOST PREKIDA PROGRAMA
Osim u slučaju prekida programa usled podele poklona pre isteka roka trajanja, Program može da se prekine u slučaju nastupanja okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao da spreči, otkloni ili izbegne. Učesnici će o prekidu programa biti obavešteni putem internet stranice Organizatora: www.menaz.rs.

ODGOVORNOSTI
Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog Programa, a koja se na taj način nanese bilo učesnicima programa, bilo trećim licima.

MOGUĆNOST IZMENE PRAVILA PROGRAMA
Organizator zadržava pravo da menja pravila Programa, iz tehničkih, poslovnih ili razloga vezanih za javnost. Organizator će obavestiti učesnike o bilo kojim promenama ili ažuriranju putem internet stranice www.menaz.rs

U Beogradu, 11.01.2020. godine za Atlantic Štark doo Beograd
Marko Njavro, direktor